در چه سنی متوجه کوررنگی خود شده اید ؟
(7.417%) 27
زیر 10 سال
(7.142%) 26
10 تا 14 سال
(20.32%) 74
15 تا 20 سال
(22.80%) 83
20 تا 30 سال
(4.670%) 17
بالای 30 سال
(2.197%) 8
امروز در این سایت متوجه کوررنگیم شدم
(4.945%) 18
من زن هستم
(30.49%) 111
من مرد هستم

تعداد شرکت کنندگان : 364