در چه سنی متوجه کوررنگی خود شده اید ؟
(7.397%) 29
زیر 10 سال
(6.887%) 27
10 تا 14 سال
(20.91%) 82
15 تا 20 سال
(23.21%) 91
20 تا 30 سال
(4.846%) 19
بالای 30 سال
(2.040%) 8
امروز در این سایت متوجه کوررنگیم شدم
(4.591%) 18
من زن هستم
(30.10%) 118
من مرد هستم

تعداد شرکت کنندگان : 392