در چه سنی متوجه کوررنگی خود شده اید ؟
(7.360%) 29
زیر 10 سال
(6.852%) 27
10 تا 14 سال
(21.06%) 83
15 تا 20 سال
(23.35%) 92
20 تا 30 سال
(4.822%) 19
بالای 30 سال
(2.030%) 8
امروز در این سایت متوجه کوررنگیم شدم
(4.568%) 18
من زن هستم
(29.94%) 118
من مرد هستم

تعداد شرکت کنندگان : 394