در چه سنی متوجه کوررنگی خود شده اید ؟
(7.848%) 27
زیر 10 سال
(7.267%) 25
10 تا 14 سال
(20.05%) 69
15 تا 20 سال
(22.09%) 76
20 تا 30 سال
(4.941%) 17
بالای 30 سال
(2.325%) 8
امروز در این سایت متوجه کوررنگیم شدم
(4.941%) 17
من زن هستم
(30.52%) 105
من مرد هستم

تعداد شرکت کنندگان : 344