در چه سنی متوجه کوررنگی خود شده اید ؟
(7.917%) 27
زیر 10 سال
(7.331%) 25
10 تا 14 سال
(19.94%) 68
15 تا 20 سال
(21.99%) 75
20 تا 30 سال
(4.985%) 17
بالای 30 سال
(2.346%) 8
امروز در این سایت متوجه کوررنگیم شدم
(4.985%) 17
من زن هستم
(30.49%) 104
من مرد هستم

تعداد شرکت کنندگان : 341