در چه سنی متوجه کوررنگی خود شده اید ؟
(7.297%) 27
زیر 10 سال
(7.027%) 26
10 تا 14 سال
(20.54%) 76
15 تا 20 سال
(22.97%) 85
20 تا 30 سال
(4.594%) 17
بالای 30 سال
(2.162%) 8
امروز در این سایت متوجه کوررنگیم شدم
(4.864%) 18
من زن هستم
(30.54%) 113
من مرد هستم

تعداد شرکت کنندگان : 370