در چه سنی متوجه کوررنگی خود شده اید ؟
(7.871%) 27
زیر 10 سال
(7.288%) 25
10 تا 14 سال
(19.82%) 68
15 تا 20 سال
(22.15%) 76
20 تا 30 سال
(4.956%) 17
بالای 30 سال
(2.332%) 8
امروز در این سایت متوجه کوررنگیم شدم
(4.956%) 17
من زن هستم
(30.61%) 105
من مرد هستم

تعداد شرکت کنندگان : 343